REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych.

2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00. Bardzo prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

Usługi dodatkowe prosimy regulować na bieżąco, najpóźniej jednak do godziny 18:00 na dzień przed wyjazdem.

5. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem zą (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).

6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

7. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu. W zależności od dostępności udostępniamy pokój już w godzinach porannych bez dodatkowej opłaty. Przyjazdy po godzinie 22:00 prosimy zgłaszać w recepcji pod numerem 662 977 768.

8. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Podczas pobytu nigdy nie wchodzimy bez Państwa wiedzy do pokoju, dlatego prosimy zawsze by nas informować o życzeniu sprzątania. Przy dłuższych pobytach termin ustalamy indywidualnie. Dodatkowe ręczniki, czy papier toaletowy dostępne są dla gościa w każdej chwili i uzupełniane natychmiast po zgłoszeniu prośby w recepcji. Do wyposażenia pokoju należy również suszarka do włosów. Prosimy o odbiór suszarki w recepcji.

9. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny , niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 20 PLN do 25 PLN. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.

12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

13. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

14. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotów lub wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy .

16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

17. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji prosi się o uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 50% ogólnej kwoty zamówienia. Przy rezerwacjach bezzwrotnych 100% ogólnej kwoty zamówienia. Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.

18. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 14 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów. Rezerwacje bezzwrotne nie podlegają zwrotowi.

19. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych, zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

20. W obiekcie zabronione jest:
- zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody,
- zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bezkierownictwa. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do 22:00.
- zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

- ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych klientów oraz przepisy prawne obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.

- w obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
- zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi.
- zabronione jest wnoszenie do Sali Kominkowej Restauracyjnej i SPA własnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych jak i artykułów spożywczych zakupionych poza pensjonatem.
- zabronione jest wynoszenie artykułów spożywczych z bufetu śniadaniowego poza Salę Kominkową Restauracyjną

21. Nie zwracamy kosztów niewykorzystanego śniadania.

22. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

23. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany oddać́ otrzymane klucze w recepcji. Pracownik pensjonatu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć Go za ewentualne zniszczenia w pokoju. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN

24. Rzeczy osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

25. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

Bardzo dziękujemy za uwagę i życzymy miłego pobytu w naszym pensjonacie