REGULAMIN

Regulamin został sporządzony przez Pensjonat u Ani z siedzibą w Zakopanem przy ul. Chłabówka 18 A (dalej: „Usługodawca”) i określa zasady funkcjonowania pensjonatu i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji miejsca hotelowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem u-ani.com oraz Serwis rezerwacyjny prowadzony przez stronę www.kajware.pl. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w pensjonacie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

DEFINICJE

Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z zapisami Regulaminu.
Usługi - każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie świadczone w ramach pensjonatu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
Serwis rezerwacyjny - strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą Systemu rezerwacyjnego, udostępniany przez osoby trzecie
Serwis internetowy - strona internetowa Usługodawcy zawierająca informacje dotyczące pensjonatu i zasad funkcjonowania obiektu
Opłata rezerwacyjna - należność za pełny niewykorzystany pobyt wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej jak to ma miejsce w przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład Promocje).
Zaliczka, przedpłata - 50% kosztów zarezerwowanego pobytu, chyba że warunki danej oferty stanowią inaczej jak to ma miejsce w przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład Promocje).
Opłata anulacyjna - koszt zwrotu przedpłaty dokonanej przez gościa a conto rezerwacji w związku z rezygnacją z rezerwacji, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej.
Internetowe portale rezerwacyjne - Systemy rezerwacyjne, udostępniane przez osoby trzecie.

RODZAJ I ZAKRES OFEROWANYCH I SWIADCZONYCH USLUG

Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, usługi obejmują w szczególności: wynajem pokoi hotelowych, bar i sprzedaż napoi alkoholowych do 18% oraz usługi gastronomiczne.

W ramach funkcjonowania pensjonatu świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z przyznaną kategorią i standardem hotelu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji hotelowej po przyjeżdzie, najpóżniej jednak do godziny 12 następnego dnia, co umożliwi niezwłoczną reakcję Usługodawcy.

W ramach funkcjonowania pensjonatu Usługodawca zapewnia w szczególności:
pobyt Gościa w hotelu, w tym poszanowanie danych osobowych Gościa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE., profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w pensjonacie, sprzątanie pokoju, gdy gość wyrazi takie życzenie (w godz. 8:00 - 16:00), usuwanie usterek w czasie Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, natomiast w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, pensjonat dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić powstałe niedogodności, w przypadku naprawy uszkodzeń, Gość zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.

Ponadto, na życzenie Gościa, w ramach funkcjonowania pensjonatu, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi dodatkowe:
udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, przechowywanie bagażu (pensjonat może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego)

REZERWACJA

Możliwość rezerwacji miejsca hotelowego jest dostępna: poprzez System rezerwacji - interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu dostępnym w Systemie, drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w Serwisie, drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny w Serwisie, osobiście – w recepcji pensjonatu hotelowej.

PLATNOSCI

Płatność z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego online, możliwa jest na chwilę obecną tylko przelewem. Przy płatnościach bezpośrednio w hotelu: Usługodawca akceptuje gotówkę oraz następujące karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express, Diners Club.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PENSJONATU

Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość, wynajmując pokój, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się jedną dobę wynajmu pokoju.

Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, pensjonat za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu pierwotnego wyjazdu. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. W sytuacji, gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli hotelu, przy czym jednym z nich musi być Właściciel lub Kierownik hotelu. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie pensjonatu i będą przygotowane dla gościa do odbioru w recepcji. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN

Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa będą przygotowane do odbioru dla Gościa i przechowywane przez okres 2 tygodni. Gość winien jest poinformować pensjonat o terminie odbioru. Gość osobiście lub poprzez firmę kurierską na własne zlecenie i własny koszt, odbiera pozostawione przedmioty.

Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w recepcji hotelowej najpóźniej do godziny 18:00 na dzień przed planowanym skróceniem pobytu. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej.

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej, tylko w godzinach 10:00 – 22:00.

Po zameldowaniu w pensjonacie Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelową. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel pensjonatu, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w pensjonacie wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające.

Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów na bieżąco, najpóźniej jednak przy wymeldowywaniu się z hotelu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.

Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego. Wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie, znajdującym się w pokoju lub w depozycie w recepcji. W przypadku pozostawienia wartościowych przedmiotów poza sejfem, pensjonat nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy w nich pozostawione, gości korzystających z miejsc parkingowych udostępnionych na posesji pensjonatu. Parking jest ogrodzony, jednak nie jest strzeżony. Gość pozostawia pojazd na własną odpowiedzialność.

W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług bez zwrotu kosztów osobie, która narusza tę zasadę.

Pensjonat może odmówić zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub osobom które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

W pensjonacie obowiązuje zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaconymi. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 400 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu, a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.

W pensjonacie nie jest dozwolone wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp, do pokoi, jak i chodzenie w butach narciarskich w obiekcie. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa kosztami naprawy zniszczeń spowodowanych naruszeniem tego zakazu.

Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel hotelu.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna itp.).
Pensjonat jako inkasent dla Urzędu Miasta Zakopane, pobiera od gościa w kwocie 2 PLN za każdy dzień pobytu, opłatę miejscową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

REZERWACJA MIEJSCA HOTELOWEGO.

Rezerwacja miejsca hotelowego dostępna jest: poprzez System rezerwacji, drogą telefoniczną, drogą poczty elektronicznej lub osobiście w recepcji pensjonatu. W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. Podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę VAT, powinien zadeklarować nam już w momencie rezerwacji, że chce otrzymać fakturę i wypełnić dane dotyczące firmy w formularzu rezerwacyjnym. Pensjonat nie wystawia faktury VAT na podstawie wystawionego wcześniej paragonu.

W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed rozpoczęciem pobytu, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi rezerwacji miejsca hotelowego.

Gość jest uprawniony do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego online oprócz warunków wskazanych konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty” i zaznaczenie opcji "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji rezerwacji" oraz "Zapoznałem się i akceptuję regulamin" jak również "Metoda płatności". W innym wypadku rezerwacja online nie będzie możliwa,

W czasie rezerwacji Usługodawca informuje o: głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa w formularzu rezerwacji, oraz o danych identyfikujących Usługodawcę, jak i braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od świadczenia usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej Usługodawca prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami o których mowa powyżej, na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem sposób.

Na poczet rezerwacji, w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia, Gość winien jest celem zagwarantowania rezerwacji wpłacić 50% kosztów zarezerwowanego pobytu, podając nazwisko podane podczas rezerwacji, numer rezerwacji i datę przyjazdu. W razie dodatkowych pytań lub próśb wydłużenia terminu płatności prosimy o kontakt z recepcją. Brak wpłaty w terminie rezultuje automatyczną anulacją rezerwacji.

Za skutki wynikłe z podania w formularzu nieprawidłowych danych przez rezerwującego, całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca rezerwacji. Pensjonat u Ani nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacyjnego z przyczyn leżących po stronie dostawcy usług internetowych.

REZYGNACJA Z REZERWACJI MIEJSCA HOTELOWEGO.

Rezygnacja z dokonanej przez Gościa rezerwacji powinna nastąpić w ten sam sposób, w który została dokonana. Rezerwację dokonaną przez System rezerwacyjny online w Serwisie rezerwacyjnym należy anulować pisemnie drogą elektroniczną lub poinformować o tym fakcie bezpośrednio recepcję pensjonatu telefonicznie. Rezygnacja z rezerwacji miejsca hotelowego jest możliwa najpóźniej do 21 dni przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu do godz. 12.00, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej.

W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa lub niestawienia się przez Gościa w pensjonacie w deklarowanym dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu, Gość będzie zobowiązany do zapłaty 100% opłaty rezerwacyjnej, chyba, że rezerwacja została dokonana w ramach oferty, której regulamin stanowi inaczej. Opłata rezerwacyjna stanowi należność za pełny niewykorzystany pobyt wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej jak to ma miejsce w przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład Promocje).

W przypadku prawidłowej pisemnej rezygnacji z rezerwacji w terminie do 21 dni przed planowanym przyjazdem, pensjonat zobowiązuje się do zwrotu dokonanej przez Gościa przedpłaty po potrąceniu kosztu opłaty anulacyjnej w wysokości 50 PLN, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej. Zwrot dokonany może być tylko w ten sam sposób w jaki przedpłata została wcześniej przekazana Usługodawcy. W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezygnacji, dokona zwrotu dokonanej przez Gościa przedpłaty po potrąceniu opłaty anulacyjnej, jeżeli tak stanowiły warunki oferty na podstawie, której rezerwacja została dokonana.

Rezerwacje, wykonane przez Gościa bezpośrednio w Internetowych portalach rezerwacyjnych takich jak booking i inne i rezygnacje ze wskazanych rezerwacji objęte są odrębnym regulaminem określanym bezpośrednio w podanych portalach rezerwacyjnych.

ODPOWIEDZIALNOSC USLUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] cywilnego.

WLASNOSC INTELEKTUALNA USLUGODAWCY

Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazyki stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

REKLAMACJE

Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie. Wszelkie reklamacje należy składać w trybie beżącym , najpóżniej jednak w dniu wyjazdu. Dane zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy. Reklamacje dotyczące pobytu Gościa, lecz zgłaszane dopiero po opuszczeniu pensjonatu nie będą rozpatrywane.

Usługodawca rozpatruje prawidłowo zgłoszoną przez gościa jeszcze w trakcie pobytu reklamację w trybie natychmiastowym, najpóżniej w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług 0świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

POSTANOWIENIA

Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację na stronie internetowej Usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy

Pensjonat u Ani
Dyrekcja
Zakopane dnia 24.05.2018

Ta strona uzywa Cookies. Korzystajac z niej wyrazasz zgode na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegladarki. Pliki cookies umozliwiaja prawidlowe dzialanie strony i ulatwiaja korzystanie z witryny. Dowiedz sie wiecej na ten temat ...